Mibiton Share faciliteiten

Welke aanvragen komen in aanmerking voor het Mibiton Share faciliteiten programma ?
Investeringen zijn bestemd voor internationaal-georiënteerde Life Sciences faciliteiten, die ten goede komen aan de Nederlandse Life Sciences infrastructuur. Mibiton Share aanvragen bezitten een voldoende breed draagvlak en zijn met name bestemd om het Nederlandse MKB te stimuleren. De faciliteiten maken het mogelijk om het productontwikkelingstraject voor het MKB effectief en kostenefficiënt te laten verlopen. Mibiton Share aanvragen zijn bedoeld voor financieringen met een risicoprofiel waarin door de markt niet wordt voorzien. De faciliteit dient - na een te overziene aanlooptermijn - economisch rendabel te zijn. 

Foto Echo FeyeCon
 
Hoe kan een aanvraag worden ingediend ?
De investeringsaanvraag bestaat uit een volledig ondernemingsplan waarin de Share faciliteiten aanvraag wordt beschreven (10 - 20 pagina's exclusief bijlagen). U dient de Executive Summary ter evaluatie voor te leggen aan de investeringsmanager. De investeringsaanvraag wordt uiteindelijk door het Bestuur beoordeeld en dient mede te worden goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 
Op welke manier financiert Mibiton Share de faciliteit ?
Mibiton zal de wijze van financieren afstemmen met de aanvrager en baseren op het risicoprofiel. Mibiton streeft ernaar om samen met andere publieke of private partijen te investeren. De investering (circa k€ 250 tot k€ 600) bestaat in de regel uit een huurcontract, met de mogelijkheid tot overname aan het eind van de periode (maximaal 5 jaar). De proforma spreadsheet kunt u downloaden.  
 
Hoe verloopt de procedure ?
Uw Share faciliteiten financieringsaanvraag wordt altijd afgestemd met het investerings-management. Indien deze van mening is dat de aanvraag voor financiering in aanmerking komt, dan zal deze voorgedragen aan het bestuur. Zie ook de procedure voor het Share apparatuurfonds. Voordat de aanvraag wordt toegelicht tijdens de bestuursvergadering, dient er op hoofdlijnen overeenstemming te zijn over de kwaliteit van het voorstel en de inhoud van de (participatie)overeenkomsten. Dit kan betekenen dat er vooroverleg plaatsvindt met een afvaardiging van het Bestuur. Nadat de aanvraag is toegelicht tijdens de bestuursvergadering, worden -na een positief bestuursbesluit- de gebruiksonderhandelingen voltooid. Aansluitend zal een Mibiton investeringsvoorstel worden voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie / Agentschap.nl. Dit voorstel geeft ook aan hoe en wanneer er voor Mibiton een exit zal zijn. Het ministerie van EZ/RVO zal het voorstel met name op mogelijke staatssteunaspecten beoordelen. Na akkoord van het investeringsvoorstel kan de faciliteit worden gefinancierd.
 
De Richtlijnen van het Share programma.
 
Uw investeringsaanvraag wordt in alle stadia vertrouwelijk behandeld.  

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton