Mibiton Share apparatuur

Welke partijen kunnen een aanvraag indienen ?
Het Mibiton Share apparatuur fonds is met name bestemd voor innovatieve MKB organisaties met een focus in de Life Sciences. Publieke partijen zoals kennisinstellingen kunnen deelnemen in aanvragen. De materiële investering dient te worden geëxploiteerd door minimaal twee onafhankelijke partijen, waarvan minimaal één kleine of middelgrote organisatie minstens voor 25 procent gebruik maakt van de apparatuur.

Welke investeringen komen in aanmerking ?
De Life Sciences apparatuur dient een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkelings- en productiecapaciteit van de MKB-ers. In de regel zullen de materiële investeringen tussen de k€ 100 en k€ 600 bedragen. De investering kan door het verhoogde risico niet worden verricht met een reguliere commerciële financiering (bv. via een leasemaatschappij).

 TOP 02 LR

Tevens kunnen (pre)starters, die nog een sterke band met de kennisinstelling hebben, een investeringsaanvraag doen. Zij zullen deze apparatuur voor bv 'proof of concept studies' gebruiken. Projecten worden door Mibiton geselecteerd op basis van de kans dat het initiatief daadwerkelijk zal leiden tot een succesvolle onderneming. Dit moet o.a. blijken uit de kwaliteit van de persoon met ondernemerskwaliteiten/-aspiraties en het businessplan. De apparatuur aanvraag bedraagt max. k€ 200 (ex. BTW)


Hoe verloopt de procedure ?

(1) Invullen en toesturen van Quickscanformulier, dat u hier kunt downloaden en mailen naar Mibiton (blom[at]mibiton.nl).
(2) Telefonisch contact en intake gesprek met de investeringsmanager op locatie of in Den Haag >> Go/non Go. Bij Go indien gewenst tussentijds overleg over de concept aanvraag. De aanvraag wordt samen met de investeringsmanager opgesteld.
(3) Uiterlijk 2 weken voor de bestuursvergadering zijn alle stukken digitaal gereed. Voordracht met een korte PPT voor de bestuursvergadering door de aanvrager(s). Investeringsmanager stelt advies op voor het bestuur.
(4) Na bestuursvergadering binnen 2 weken schriftelijk besluit van bestuur. Mogelijke besluiten (a) onvoorwaardelijke afwijzing, geen herkansing mogelijk (komt sporadisch voor). (b) Afwijzing, maar mogelijkheid to herindiening indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, wederom toelichting voor bestuur (c) Honorering onder voorwaarden, bijvoorbeeld de realisatie van aanvullende financiering (kan schriftelijk worden afgehandeld) en (d) onvoorwaardelijke honorering.


Hoe kan het een investeringsaanvraag worden ingediend ?
Het format van de aanvraag wordt hierna beschreven. Er is geen standaardlengte voor een investeringsaanvraag, echter beperk deze tot circa 15 pagina's (excl. bijlagen). Een template voor een aanvraag is beschikbaar. Neem altijd eerst contact op met Mibiton alvorens u een aanvraag opstelt, De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

(A) Executive Summary

Titel en datum aanvraag. Investeringsbedrag en periode. Volledige gegevens aanvrager en overige partners. Samenvatting investeringsaanvraag.

(B) Beschrijving van de aanvragers, investering en samenwerking

De activiteiten van iedere aanvrager (verleden,heden,toekomst) MT en organisatie (organigram en korte CVs), locatie. De financieringsstatus van iedere aanvrager; aandeelhouders en verhoudingen, per aanvrager tabel van omzet en resultaat van de afgelopen en huidige boekjaren, danwel een overzicht van de financieringsrondes. Prognoses komende jaren.

De materiele investering, toelichting, kosten en waarom deze keuze. De samenwerking: impact van de investering op de deelnemende bedrijven inclusief cashflow overzicht van de te verwachten omzet per partner. Gedetailleerd schema kan in de bijlagen. Voorstel voor financiering inclusief een voorstel voor een terugbetalingsschema.

(C) Gedetailleerde onderbouwing in bijlagen.

Gedetailleerde (en gewaarmerkte) financiële informatie van iedere partner (cashflow, winst/verlies, balans, projecties lopend boekjaar, opdrachtenportfolio). Gedetailleerd cashflow overzicht voor het gebruik van de investering. Overzicht van evt. nog uitstaande financiële verplichtingen aan Mibiton. Marktconforme gebruikerscontracten tussen aanvragers en overige partners.
Uitonderhandelde offertes.

(D) Terugbetalingsregeling

Schema van de terugbetalingsregeling. Uitgangspunten 2 - 5 jarige lineaire leningen, 6-8 procent rente op jaarbasis. De proforma Mibiton Share spreadsheet kunt u downloaden. Veranderingen in het eerste werkblad worden ook in de overige bladen verwerkt.  Het investeringsmanagement zal in overleg met het bestuur op basis van het risicoprofiel en aflossingscapaciteit van de aanvragers een voorstel doen met betrekking tot de financieringsvorm en het bijbehorende tarief. Op basis van o.a. de cashflow prognoses wordt bepaald of er een aflossingsvrije periode (max. 1 jaar) van toepassing is.

Hoe verloopt de procedure ? Uw Share apparatuur financieringsaanvraag wordt altijd afgestemd met het investerings-management. Indien de aanvraag voor een goede kans heeft om voor financiering in aanmerking te komen, dan zal deze worden voorgedragen aan het Bestuur. U dient uw aanvraag toe te lichten tijdens de bestuursvergadering, waarna het Bestuur een beslissing neemt. Indien deze positief is, en er is met u overeenstemming omtrent de wijze van financiering, dan kan de apparatuur worden aangeschaft.


Uw investeringsaanvraag wordt in alle stadia vertrouwelijk behandeld.

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton